Search form

Dànì Kèhoį̀wo 40:9

9Eyıt'à k'àowocho ayìı edǫǫ xoehdıı elı̨ı̨ sìı dànì nàwhetı̨ ghǫ Joseph ts'ǫ̀ hadı, “Nàhte ekò jìechochı̨į̀ senadąą̀ wègoèht'į̀.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index