Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:16

16Joseph k'àowocho Faraoh ts'ǫ̀ hadı, “Sı̨ set'à agot'ı̨ nıìle, hanìkò Nǫ̀htsı̨ sìı k'àowocho ayìı ghǫ nàtee dàhodıì-ahodı nıwǫǫ sìı yek'èezǫǫ̀ ayele ha,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index