Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:19

19Eyı tł'axǫǫ̀ ejıe eyıì-le łǫ̀hdı̨ tekàı̨de, gıkwǫ̀ whìle xè sıì gıatıgòdlì. Egypt nèk'e hazǫǫ̀ ejıe hanì gıatıgòdlìı wı̨ı̨zìı eehɂı̨ whìle.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index