Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:2

2tı yìı gots'ǫ ejıe łǫ̀hdı̨ xàı̨de yaɂı̨. Eyı ejıe sìı nezı̨į̀ gìgaat'ı̨ xè łegek'à, deh gà tł'oh ghǫ shègezhe.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index