Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:22

22“K'achı̨ nàwhıhtı̨, tł'olàechı̨į̀ ı̨łè wek'e tł'olàkwì łǫ̀hdı̨ dehshe ghǫ nàwhıhtı̨. Eyı tł'olàkwì łǫ̀hdı̨ sìı nezı̨į̀ gìgaat'ı̨ xè nechà xàı̨shǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index