Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:24

24Eyı tł'olàkwì detǫ-lea sìı tł'olàkwì łǫ̀hdı̨ nezı̨į̀ dèhshǫǫ sìı kageèhde, hanì nàwhıhtı̨. Įk'ǫǫ̀-k'alagedèe-dǫǫ̀ hagèehsı̨ hanìkò dàhodıì-ahodıı sìı dǫ wı̨ı̨zìı sets'ǫ̀ hadı ha dìì,” k'àowocho hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index