Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:3

3Eyı tł'axǫǫ̀ ejıe łǫ̀hdı̨ eyıì-le tı yìı gots'ǫ xàgı̨ı̨de, gıkwǫ̀ whìle xè gıatıgòdlì gìgaat'ı̨, dehcho Naıl gà nàgeèhza.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index