Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:30

30hanìkò eyı tł'axǫǫ̀ łǫ̀hdı̨ xo ts'ǫ̀ bò whìle agode ha. Egypt nèk'e bò łǫ t'à hoı̨zı̨ ı̨lèe sìı dǫ gınadì-le agede ha, ekǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ bò whìle agode ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index