Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:33

33“Eyıt'à dıì-t'ıì k'àowocho dǫ wınì gǫǫzǫǫ sìı hak'ııt'į̀, Egypt nèk'e gha k'àowo elı̨į̀ ayııle.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index