Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:35

35Neyatıì k'e t'asìı dehshee łǫ nàgehtsį̀ı̨ sìı kǫ̀godeè xehkǫ̀ gòlaa wek'èhodì anelà nı̨dè nezı̨ ha, bò whìle nı̨dè dǫ gıghǫ shèzhe ha t'à.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index