Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:4

4Eyı ejıe gıkwǫ̀ whìle xè gıatıgòdlìı sìı ejıe nezı̨ı̨ łegek'àa sìı hazǫǫ̀ kageèhde. K'àowocho Faraoh hanì nàwhetı̨ tł'axǫǫ̀ ts'ı̨ı̨wo.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index