Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:56

56Egypt nèk'e hazǫǫ̀ bò whìle agòjà ekò Joseph xehkǫ̀ hazǫǫ̀ yets'ǫdaà xàı̨la. Egypt nèk'e hazǫǫ̀ t'asìı dehshe-le agòjà t'à, Egypt got'ı̨į̀ ts'ǫ̀ tł'olà weghǫ nàedì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index