Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:9

9Eyıt'à k'àowocho ayìı edǫǫ dǫ yegha yexoehdıı sìı k'àowocho ts'ǫ̀ hadı, “Dıı dzęę̀ k'e dànì ı̨nę̀ę ekǫ-le eghàlaıhdàa sìı wenawhıhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index