Search form

Dànì Kèhoį̀wo 42

Joseph wı̨ı̨de Egypt nèk'e ts'ǫ̀ geède

1Jacob, Egypt nèk'e tł'olà gǫ̀hłı̨ ghǫ ıìkw'o t'à edeza ts'ǫ̀ hadı, “Dànìghǫ ekìı dahkw'e xè ełeghàahda? 2Egypt nèk'e tł'olà gǫ̀hłı̨ı̨ gedı. Ekǫ aahde gà tł'olà gogha nàahdì, hanì-ı̨dè bò dę ełaàts'ede ha-le,” gòhdı.

3Eyıt'à Joseph wı̨ı̨de hoònǫ tł'olà nàgehdı ha Egypt nèk'e ts'ǫ̀ geède. 4Hanìkò Jacob, Joseph wechı Benjamın edeza goxè ayį̀į̀là-le, wets'ǫ̀ t'asanàhòwo ha sǫnı nıwǫ t'à. 5Kanan nèk'e hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ bò whìle agòjà t'à, Israel weza tł'olà nàgehdı gha dǫ łǫ xè Egypt nèk'e ts'ǫ̀ geède.

6Ekò k'e Joseph Egypt nèk'e gha k'àowo elı̨ t'à dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ tł'olà weghǫ nàedì. Eyıt'à Joseph wı̨ı̨de eyı nègı̨ı̨de ekò gınì dèè xèedì ts'ǫ̀ gıts'ǫ̀ nàgòı̨hgè. 7Joseph edı̨ı̨de goaɂı̨ ts'ǫ̀et'ıì nàgòhzhį̀, hanìkò gok'èezǫ-le edeetsı̨ t'à yıdaı̨t'e lanì gots'ǫ̀ gode, dagoehke, “Edı̨į̀ gots'ǫ aaht'ı̨?” gòhdı.

“Tł'olà nàts'eehdì ha Kanan nèk'e gots'ǫ jǫ nèts'ı̨ı̨de,” gıìhdı. 8Joseph edı̨ı̨de nàgòhzhį̀, hanìkò wı̨ı̨de nàgeèhzhį̀-le.

9Dànì goghǫ nàwhetı̨ı̨ sìı yenadì. Gots'ǫ̀ hadı, “Nàahɂį̀ı̨-dǫǫ̀ aaht'e! Gonèk'e kexots'ııhdı-le sìı wegòahɂà ha dahwhǫ t'à jǫ nìahde ne,” gòhdı.

10Eyıt'à hagıìhdı, “K'àowo, necheekeè ats'ı̨ı̨t'e ne, tł'olà nàts'eehdì gha jǫ nèts'ı̨ı̨de hǫt'e. 11Goxı̨ hazǫǫ̀ dǫ ı̨łè zǫ weza ats'ı̨ı̨t'e. Nàeɂį̀ı-dǫǫ̀ ats'ı̨ı̨t'e nıìle, ehkw'ı ats'ı̨ı̨wǫǫ dǫǫ̀ ats'ı̨ı̨t'e,” gedı.

12Hagedı kò Joseph gots'ǫ̀ hadı, “Į̀le ne, gonèk'e kexots'ııhdı-le sìı wegòahɂà ha dahwhǫ t'à jǫ nìahde ne,” gòhdı.

13Hanìkò hagedı, “Dǫ ı̨łè gots'ǫ ełechı hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke ats'ı̨ı̨t'e, eyı dǫ sìı Kanan nèk'e nàde hǫt'e. Gochı nǫǫdea sìı dıì gotà gà wheda, eyıts'ǫ gochı ı̨łè t'aa ełaı̨wo,” gıìhdı.

14Joseph k'èdaà gots'ǫ̀ hadı, “Dàehsı̨ı̨ sìı k'ę̀ę̀ nàahɂį̀ı̨-dǫǫ̀ aaht'e ne! 15Dıı hanì naxeehdzà ha ne: K'àowocho Faraoh wedahxà dıı hanaxèehsı̨: Naxıchı nǫǫdea jǫ nììtła lenǫsıı jǫ gots'ǫǫ̀ naahdè ha-le. 16Naxıta gots'ǫ ı̨łè naxıchı xàwetła. Eyı gots'ǫ̀ naxı̨ hazǫǫ̀ dǫ-danìı̨laa-kǫ̀ naxık'èhodì ha. Hanì-ı̨dè asį̀į̀ ehkw'ı aahdı wek'èhoedzǫ ha. Ehkw'ı aahdı-le nı̨dè, k'àowocho Faraoh wedahxà nàahɂį̀ı̨-dǫǫ̀ aahłı̨ k'ę̀ę̀ naxısınìyahtı ha!” gòhdı. 17Eyıt'à taı dzęę̀ gots'ǫ̀ gıdanìı̨laà agǫ̀ǫ̀là.

18Taı dzęę̀ k'e nìhǫǫwo ekò Joseph gots'ǫ̀ hadı, “Nǫ̀htsı̨ ts'àehjı̨ t'à dıı yatı k'èaht'e nı̨dè aahda ha. 19Ehkw'ı goahdee dǫǫ̀ aaht'e nı̨dè, naxıts'ǫ dǫ ı̨łè jǫ dǫ-danìı̨laa-kǫ̀ aìdaà aweahłe gà naxı̨ hazǫǫ̀ naxıkǫ̀ ts'ǫ̀ naahdè. Naxèot'ı̨ bò dę geèhkw'ee sìı gıts'ǫ̀ tł'olà naahwha. 20Hanìkò naxıchı nǫǫdea sìı sets'ǫ̀ nìahtè ha hǫt'e. Hanì-ı̨dè ehkw'ı goahde wek'èehsǫ ha, eyıts'ǫ ełaahde ha-le,” Joseph gòhdı. Eyıt'à hagejà.

21Ełets'ǫ̀ hagedı, “Gochı wets'ǫ̀ hoìla hots'èhtsı̨ k'èxa dıì hotıì nàgoekwa hǫt'e. Sıì wegha dìì xè etewets'eèɂı̨ ha goghǫnàdaetì ı̨lè hanìkò wets'eèhkw'ǫ-le ı̨lè. Eyı ts'ıhɂǫ̀ dıì goxè hoìla k'ehokw'o hǫt'e,” hagedı.

22Ruben gots'ǫ̀ hadı, “Eyı cheko wets'ǫ̀ hoìla hoahtsı̨-le naxèehsı̨ ı̨lè, hanìkò aàhkw'ǫ ha dahwhǫ-le ı̨lè! Wedoò k'èxa dıì nàgoekwa hǫt'e,” gòhdı. 23Joseph etaehtıı-dǫǫ̀ t'à gots'ǫ̀ gode ts'ıhɂǫ̀ ełets'ǫ̀ dàgedıı sìı goìkw'o kò wı̨ı̨de gık'èezǫ-le.

24Joseph wegha dìì agòjà t'à ets'èɂǫ̀naɂa gà ı̨tsè, eyı tł'axǫǫ̀ k'achı̨ gots'ǫ̀ gode. Sımeyon goghǫ negıìchì gà gonadąą̀ dawetł'ı̨į̀ ayį̀į̀là.

25Gıɂǫhchì yìı tł'olà dagoòɂǫǫ̀ agele ha Joseph edecheekeè ts'ǫ̀ goı̨de, eyıts'ǫ gıts'ǫ satsǫ̀ą degoo t'à tł'olà nàgeehdì ha ı̨lèe sìı gıɂǫhchì yìı whelaà agį̀į̀là, eyıts'ǫ nageedè gha weghǫ shèts'ezhee sı goghàgı̨ı̨dì. Eyı gıgha hadlà tł'axǫǫ̀ 26wı̨ı̨de ɂǫhchì edetłı̨tsoa k'e dageèwa gà nageèhde.

27To geetè ha nègı̨ı̨de ekò ı̨łè edetłı̨tsoa ghàɂeedı ha edeɂǫhchì ts'ǫdaà xàı̨wa. Ekòet'ıì wets'ǫdaà wets'ǫ satsǫ̀ą degoo whela nǫǫ̀ yaɂı̨. 28Edechı ts'ǫ̀ hadı, “Sets'ǫ satsǫ̀ą degoo seghǫ̀gı̨ı̨wa. Jǫ seɂǫhchì yìı whela,” gòhdı.

Sıì geèhyeh t'à gıts'ehłı̨į̀ lagejà, ełets'ǫ̀ hagedı, “Nǫ̀htsı̨ dàgole gha at'ı̨?” gedı.

29Kanan nèk'e edetà Jacob ghǫ nǫǫ̀gı̨ı̨de ekò gıxè dàgòjàa sìı hazǫǫ̀ edetà ts'ǫ̀ hagedı, 30“Egypt nèk'e k'àowo elı̨ı̨ sìı yıdaı̨t'e lanì gots'ǫ̀ gode. Wenèk'e nàeɂį̀ı̨-dǫǫ̀ ats'ı̨ı̨t'e goı̨hwhǫ k'ę̀ę̀ gots'ǫ̀ gode. 31Hanìkò wets'ǫ̀ hats'edı, ‘Ehkw'ı ats'ı̨ı̨wǫǫ dǫǫ̀ ats'ı̨ı̨t'e, nàeɂį̀ı̨-dǫǫ̀ ats'ı̨ı̨t'e nıìle. 32Ełechı hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke ats'ı̨ı̨t'e, dǫ ı̨łè weza ats'ı̨ı̨t'e. Gochı ı̨łè whìle, eyıts'ǫ gochı nǫǫdea Kanan nèk'e gotà gà wheda,’ wèts'edı.

33“Eyıt'à eyı nèk'e k'àowo elı̨ı̨ sìı gots'ǫ̀ dıı hadı, ‘Ehkw'ı aahwhǫǫ dǫǫ̀ aaht'e nı̨dè dıı weghàà wek'èehsǫ ha: Naxıta ts'ǫ dǫ ı̨łè jǫ aìdaà aweahłe gà naxèot'ı̨ gıgha bò whìle sìı tł'olà gıts'ǫ̀ naahwha. 34Hanìkò naxıchı nǫǫdea sets'ǫ̀ nìahtè, hanì-ı̨dè nàeɂį̀ı̨-dǫǫ̀ aaht'e-le hanìkò dǫ ehkw'ı agı̨ı̨wǫǫ dǫǫ̀ aaht'e wek'èehsǫ ha. Hanì-ı̨dè naxıchı naxıghǫ̀ehte ha, eyı tł'axǫǫ̀-ı̨dè gonèk'e t'asìı nàahdì ha dìì-le,’ gòhdı,” Jacob ts'ǫ̀ hagedı.

35Edeɂǫhchì yìı xàgı̨ı̨wa ekò hazǫǫ̀ ełèht'eè gıts'ǫ satsǫ̀ą degoo yìwòa sìı gıɂǫhchì yìı whela nǫǫ̀. Ededı̨ eyıts'ǫ gıtà sǫǫ̀mba yìwòa gıaɂı̨ ekò geejı̨į̀ agejà. 36Gıtà Jacob gots'ǫ̀ hadı, “Naxıt'aa t'à seza seghǫ gıwhìle hǫt'e. Joseph wewhìle, Sımeyon ededı̨ sı wewhìle, eyıts'ǫ dıì Benjamın ededı̨ sı neweàhchı ha dahwhǫ. T'asìı hazǫǫ̀ sek'èch'a k'ehokw'o!” gòhdı.

37Ruben edetà ts'ǫ̀ hadı, “Benjamın nets'ǫ̀ nawèehtı̨-le nı̨dè wek'èxa seza nàke ełaàgede ha dìì-le. Negha nezı̨į̀ wek'èhdì ha, nets'ǫ̀ naweehtè ha,” edetà èhdı.

38Hanìkò Jacob hadı, “Seza nǫǫdea Egypt nèk'e ts'ǫ̀ naxıxè ade ha-le. Wı̨ı̨de ełaı̨wo ne xè ededı̨ zǫ sexè eda hǫt'e. Ekǫ naahdè t'à t'asajà nı̨dè sekwìghàagaà xè sekw'ǫǫ̀ nìtį̀ gots'ǫ̀ sedzeè nànııtì aseahłe ha hǫt'e,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index