Search form

Dànì Kèhoį̀wo 42:21

21Ełets'ǫ̀ hagedı, “Gochı wets'ǫ̀ hoìla hots'èhtsı̨ k'èxa dıì hotıì nàgoekwa hǫt'e. Sıì wegha dìì xè etewets'eèɂı̨ ha goghǫnàdaetì ı̨lè hanìkò wets'eèhkw'ǫ-le ı̨lè. Eyı ts'ıhɂǫ̀ dıì goxè hoìla k'ehokw'o hǫt'e,” hagedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index