Search form

Dànì Kèhoį̀wo 42:33

33“Eyıt'à eyı nèk'e k'àowo elı̨ı̨ sìı gots'ǫ̀ dıı hadı, ‘Ehkw'ı aahwhǫǫ dǫǫ̀ aaht'e nı̨dè dıı weghàà wek'èehsǫ ha: Naxıta ts'ǫ dǫ ı̨łè jǫ aìdaà aweahłe gà naxèot'ı̨ gıgha bò whìle sìı tł'olà gıts'ǫ̀ naahwha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index