Search form

Dànì Kèhoį̀wo 42:36

36Gıtà Jacob gots'ǫ̀ hadı, “Naxıt'aa t'à seza seghǫ gıwhìle hǫt'e. Joseph wewhìle, Sımeyon ededı̨ sı wewhìle, eyıts'ǫ dıì Benjamın ededı̨ sı neweàhchı ha dahwhǫ. T'asìı hazǫǫ̀ sek'èch'a k'ehokw'o!” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index