Search form

Dànì Kèhoį̀wo 42:37

37Ruben edetà ts'ǫ̀ hadı, “Benjamın nets'ǫ̀ nawèehtı̨-le nı̨dè wek'èxa seza nàke ełaàgede ha dìì-le. Negha nezı̨į̀ wek'èhdì ha, nets'ǫ̀ naweehtè ha,” edetà èhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index