Search form

Dànì Kèhoį̀wo 43:11

11Eyıt'à Israel edeza gots'ǫ̀ hadı, “Ekǫ nàahdè ha t'ıį̀t'e nı̨dè dıı haahłe: gonèk'e gots'ǫ t'asìı nezı̨ı̨ sìı naxıɂǫhchì yìahwha gà eyı k'àowo wets'ǫ̀ aahłe. Tłeh łekǫą, kw'ıahnǫ-dıì, yìk'eetł'òo, dı̨ı̨ts'ıa, dzèh-łekǫǫ dèk'ǫ̀ǫ, eyıts'ǫ dlòodıì dètìı hanıı wets'ǫ̀ aahwha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index