Search form

Dànì Kèhoį̀wo 43:13

13Naxıchı edexè aahłe gà ı̨whąą̀ eyı k'àowo ts'ǫ̀ anaahde.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index