Search form

Dànì Kèhoį̀wo 43:23

23“T'asanìle, dahjı̨-le,” gòhdı, “Naxınǫ̀htsı̨ eyıts'ǫ naxıtà Wenǫ̀htsı̨ sìı naxıɂǫhchì yìı sǫǫ̀mba degoo naxıghàı̨la hǫt'e. Naxısǫǫ̀mbaà degoo wet'à tł'olà nàahdìı sìı sǫǫ̀zha ı̨lè,” gòhdı. Eyı tł'axǫǫ̀ Sımeyon gots'ǫ̀ xàyeèhchì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index