Search form

Dànì Kèhoį̀wo 43:7

7Edetà ts'ǫ̀ hagedı, “Eyı k'àowo hotıì dagoehke ı̨lè, goxı̨ goghǫ eyıts'ǫ gòet'ı̨ sı gıghǫ. Hagòhdıì dagoehke, ‘Asį̀į̀ naxıtà ı̨łaà eda? Naxıchı eyıì-le gǫ̀hłı̨ nì?’ gòhdı. Eyıt'à ayìı dagoehkee sìı wets'ǫ̀ hats'edı. ‘Naxıchı jǫ nèweahtè,’ gòhdı ha wek'èts'eezǫ-le ı̨lè,” gedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index