Search form

Dànì Kèhoį̀wo 44:10

10“Tł'anǫǫ̀ naxıyatıì k'ę̀ę̀ welè,” gòhdı, “Hanìkò amìı wegòt'ǫǫ sìı segha eghàlaedaa-dǫǫ̀ elı̨ ha, weɂǫ̀ǫ̀ naxı̨ hazǫǫ̀ naahdè ha dìì-le eyıts'ǫ naxık'e nìdahoet'à ha-le,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index