Search form

Dànì Kèhoį̀wo 44:13

13Ełechıke hanì gıchı wegòt'ǫǫ gık'èhoèhzà ts'ǫ̀et'ıì sıì gıgha dìì t'à edeɂeè tàgı̨ı̨hdla. T'asìı hazǫǫ̀ edetłı̨tsoa k'e nagı̨ı̨wa gà kǫ̀godeè ts'ǫ̀ ek'èt'à nageèhde.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index