Search form

Dànì Kèhoį̀wo 44:16

16Judah yets'ǫ̀ hadı, “K'àowo, edegha nets'ǫ̀ dàts'edı lì? Ats'ııdì whìle! Ekǫ-le hots'èhtsı̨ nıìle hanìkò dànì nets'ǫ̀ hats'edı lì? Įnę̀ę sìı ekǫ-le eghàlats'ı̨ı̨dà k'èxa Nǫ̀htsı̨ nàgǫǫhkwa hǫt'e. K'àowo, dıì goxı̨ eyıts'ǫ gochı weɂǫhchì yìı lıbò gogį̀į̀hɂǫǫ sìı negha eghàlats'eedaa-dǫǫ̀ ats'ı̨ı̨t'e,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index