Search form

Dànì Kèhoį̀wo 44:19

19K'àowo, ‘Asį̀į̀ naxıtà hanì-le-ı̨dè naxıchı gǫ̀hłı̨?’ nı̨ı̨dıì dagoı̨hke ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index