Search form

Dànì Kèhoį̀wo 44:22

22Eyıt'à dıı hanèts'edı ı̨lè, ‘Eyı cheko edetà ts'ǫǫ̀ ade ha dìì. Yets'ǫǫ̀ ajà nı̨dè wetà ełaàwı ha hǫt'e,’ nèts'edı ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index