Search form

Dànì Kèhoį̀wo 44:30-31

30-31“Gotà edeza nǫǫdea dę eda ha dìì hǫt'e, eyıt'à weza gotà ts'ǫ̀ goxè nǫ̀ǫtła-le yek'èhoèhzà nı̨dè ełaàwı ha. Gotà wedzeè nànııtì t'à wekwìghàagaà xè dèè goyìı wets'ehtè ha. 32Setà weza nǫǫdea nezı̨į̀ wets'ǫ̀ nìaehtè gha yatı weghàehɂǫ ı̨lè. Wets'ǫ̀ dıı haehsı̨ ı̨lè, ‘Neza nets'ǫ̀ nawèehtı̨-le nı̨dè t'aats'ǫǫ̀ ehda gots'ǫ̀ edek'e nìdahoehɂà ha!’ setà hawèehsı̨ ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index