Search form

Dànì Kèhoį̀wo 44:34

34Eyı cheko sexè at'ı̨-le nı̨dè dànì setà ts'ǫ̀ anahjà lì? Į̀le, hahde ha dìì! Setà hanì wedzeè nànııtì weghàehda ha segha dìì,” Judah, Joseph ts'ǫ̀ hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index