Search form

Dànì Kèhoį̀wo 45:1

Joseph amìı hǫt'ee sìı edı̨ı̨de gık'èhoezǫǫ̀ agǫ̀ǫ̀là

1Judah hadıì xàyaı̨htı t'à Joseph edecheekeè hazǫǫ̀ gınadąą̀ wegha dìì agòjà. Eyıt'à edecheekeè gots'ǫ̀ whezeh, “Hazǫǫ̀ sets'ǫǫ̀ xàahdè!” gòhdı. Hazǫǫ̀ xàgeède tł'axǫǫ̀ Joseph amìı hǫt'ee sìı edı̨ı̨de gık'èhoezǫǫ̀ agǫ̀ǫ̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index