Search form

Dànì Kèhoį̀wo 45:12

12“Naxı̨ eyıts'ǫ sechı Benjamın sı naxıdaà t'à seghàahda hǫt'e, xàè sı̨ Joseph naxıts'ǫ̀ gohdee sìı eyı aht'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index