Search form

Dànì Kèhoį̀wo 45:17

17Eyıt'à k'àowocho Faraoh Joseph ts'ǫ̀ hadı, “Nı̨ı̨de dıı hagìı̨dı, ‘Dıı haahłe ha: Naxıts'ǫ tłı̨tsoa k'e nìahwha gà Kanan nèk'e ts'ǫ̀ anaahde,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index