Search form

Dànì Kèhoį̀wo 45:2

2Wegha dìì t'à sıì hòtł'ò ı̨ı̨tsè t'à Egypt got'ı̨į̀ gıìkw'o, eyıts'ǫ dǫ k'àowocho Faraoh wekǫ̀ gocho nàgedèe sìı gıghǫ ıìkw'o.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index