Search form

Dànì Kèhoį̀wo 45:20

20Egypt nèk'e t'asìı denahk'e nezı̨ı̨ sìı naxıghaelı̨ ha ne t'à t'asìı naxıts'ǫ sìı aìla kò,’ ” k'àowocho Joseph ts'ǫ̀ hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index