Search form

Dànì Kèhoį̀wo 45:21

21Eyıt'à Israel weza hagejà. K'àowocho Faraoh weyatıì k'e Joseph tłı̨cho-behchı̨į̀ goghàı̨la, eyıts'ǫ nageedè gha weghǫ shèts'ezhee goghàı̨la.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index