Search form

Dànì Kèhoį̀wo 45:23

23Eyıts'ǫ t'asìı dıı haàtłǫǫ edetà danìı̨la: Egypt nèk'e gots'ǫ t'asìı denahk'e nezı̨ı̨ sìı tłı̨tsoa hoònǫ k'e whela, eyıts'ǫ Egypt nèk'e ts'ǫ̀ nageedè gha tłı̨tsoa-dets'è hoònǫ k'e tł'olà, łèt'è eyıts'ǫ gıt'à shèzhe ha dek'egeèhłah.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index