Search form

Dànì Kèhoį̀wo 45:26

26Edetà ts'ǫ̀ hagedı, “Joseph ı̨łaà eda! Egypt nèk'e gha k'àowo elı̨,” gıìhdı. Jacob wetł'ahk'eè agòjà t'à wegha ehkw'ı-ahodı-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index