Search form

Dànì Kèhoį̀wo 46

Jacob Egypt nèk'e ts'ǫ̀ ajà

1Eyıt'à Israel t'asìı hazǫǫ̀ wets'ǫ xè ekǫ ts'ǫ̀ ajà. Bersheba gòyeh nììtła ekò, edetà Isaac Wenǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ tıts'aàdìı k'ı̨ı̨hk'ǫ.

2Eyı toò k'e Israel Nǫ̀htsı̨ yets'ǫ̀ gode ghǫ nàwhetı̨, “Jacob! Jacob!” yèhdı.

Israel yets'ǫ̀ hadı, “Neèhkw'ǫ,” hadı.

3“Nǫ̀htsı̨ aht'e, netà Wenǫ̀htsı̨ aht'e,” yèhdı, “Egypt nèk'e ts'ǫ̀ aąde gha nı̨ı̨jı̨-le, ekǫ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ dǫdeè-xàɂaa gı̨ı̨lı̨į̀ agehłe ha. 4Ekǫ Egypt nèk'e ts'ǫ̀ nexè ahde ha, eyıts'ǫ k'achı̨ jǫ nèk'e ts'ǫ̀ anehłe ha hǫt'e. Nelǫ nèhòı̨wo nı̨dè neza Joseph wetł'aà newhìle ha,” yèhdı.

5Eyıt'à Jacob, Bersheba gòyeh gots'ǫǫ̀ nageèhde. Israel weza sìı edetà, edeza eyıts'ǫ edets'èkeè tłı̨cho-behchı̨į̀ k'àowocho Faraoh godanìyį̀ı̨laa sìı yìı gogı̨ı̨wa. 6Gıts'ǫ sahzǫ̀ą eyıts'ǫ ejıe hazǫǫ̀, t'asìı hazǫǫ̀ Kanan nèk'e gots'ǫ ełègį̀ı̨laa sìı edexè agį̀į̀là. Hanì t'aa Jacob eyıts'ǫ wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ hazǫǫ̀ Egypt nèk'e ts'ǫ̀ agejà. 7Egypt nèk'e ts'ǫ̀ weza, wetì eyıts'ǫ wekwı edexè agǫ̀ǫ̀là, wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ hazǫǫ̀ yexè agejà.

8Israel weza (Jacob eyıts'ǫ wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀) Egypt nèk'e ts'ǫ̀ agejàa sìı dıı hagìyeh hǫt'e: Ruben, Jacob weza ǫhdaà hǫt'e.

9Dıı Ruben weza agı̨ı̨t'e: Hanok, Palu, Hezron eyıts'ǫ Karmı.

10Dıı Sımeyon weza agı̨ı̨t'e: Jemel, Jamın, Ohad, Jakın, Zohar eyıts'ǫ Kanan got'ı̨į̀ gots'ǫ ts'èko weza Shayul.

11Dıı Levı weza agı̨ı̨t'e: Gershon, Kohat eyıts'ǫ Merarı.

12Dıı Judah weza agı̨ı̨t'e: Er, Onan, Shelah, Perez eyıts'ǫ Zerah (hanìkò Er eyıts'ǫ Onan Kanan nèk'e ełaàgı̨ı̨dè ı̨lè). Dıı sìı Perez weza agı̨ı̨t'e: Hezron eyıts'ǫ Hamul.

13Dıı Isakar weza agı̨ı̨t'e: Tola, Puyah, Jashub eyıts'ǫ Shımron.

14Dıı Zebulun weza agı̨ı̨t'e: Sered, Elon eyıts'ǫ Jalel.

15Dǫzhìı haàtłǫǫ sìı Padan-Aram nèk'e Jacob wets'èkeè Leah xè wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ agı̨ı̨t'e, eyıts'ǫ wetì ı̨łè Dınah. Wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ hazǫǫ̀ t'à taènǫ-daats'ǫ̀-taı (33) geet'eè ı̨lè.

16Dıı Gad weza agı̨ı̨t'e: Zefon, Hagı, Shunı, Ezbon, Erı, Arodı eyıts'ǫ Arelı.

17Dıı Asher weza agı̨ı̨t'e: Imnah, Isvah, Isvı eyıts'ǫ Berıyah. Gıdè Serah wìyeh. Eyıts'ǫ dıı Berıyah weza agı̨ı̨t'e: Heber eyıts'ǫ Malkel.

18Eyı chekoa hoònǫ-daats'ǫ̀-ek'ètaı sìı Jacob Zılpah xè wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ agı̨ı̨t'e. Eyı ts'èko Zılpah, Laban edetì Leah ghàyı̨ı̨htı̨ ı̨lè hǫt'e.

19Jacob wets'èkeè Rachel gots'ǫ weza nàke: Joseph eyıts'ǫ Benjamın. 20Egypt nèk'e Joseph wets'èkeè Asenat yegha dǫzhìı nàke nìı̨la: Manaseh eyıts'ǫ Efrayım. Asenat wetà Potıfera wìyeh sìı yahtıı-kǫ̀ gocho On gha yahtıı elı̨ ı̨lè.

21Dıı Benjamın weza agı̨ı̨t'e: Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naman, Ehı, Rosh, Mupım, Hupım eyıts'ǫ Ard.

22Jacob wets'èkeè Rachel wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ hoònǫ-daats'ǫ̀-dı̨ hǫt'e.

23Dıı Dan weza hǫt'e: Hushım.

24Dıı Naftalı weza agı̨ı̨t'e: Jazel, Gunı, Jezer eyıts'ǫ Shılem.

25Eyı Jacob weza łǫ̀hdı̨ sìı Bılah xè wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ agı̨ı̨t'e. Eyı ts'èko Bılah sìı Laban edetì Rachel ghàyı̨ı̨htı̨ ı̨lè hǫt'e.

26Jacob xàè wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ agı̨ı̨t'ee sìı hazǫǫ̀ wexè Egypt nèk'e ts'ǫ̀ agejà. Weza gıts'èkeè gıxè ıtà-le nı̨dè hazǫǫ̀ t'à dǫ ek'ètaènǫ-daats'ǫ̀-ek'ètaı (66) hageètłǫǫ agı̨ı̨t'e. 27Joseph weza nàke Egypt nèk'e gıgǫ̀hłı̨ı̨ sìı gıxè ıtà nı̨dè hazǫǫ̀ t'à Jacob wèot'ı̨ łǫ̀hdı̨ènǫ Egypt nèk'e ts'ǫ̀ tàgeède.

28Nagıadè nı, Jacob edeza Judah, Joseph ts'ǫ̀ edenakweè yeèhɂà, Goshen nèk'e edı̨į̀ ts'ǫ̀ goòɂàa sìı dayeehke ha t'à. Goshen nèk'e nègı̨ı̨de ekò, 29Joseph edets'ǫ tłı̨cho-behchı̨į̀ xè sıagǫ̀ǫ̀là gà edetà Israel eɂį̀ ha Goshen nèk'e ts'ǫ̀ èhtła. Edetà gà nììtła ts'ǫ̀et'ıì edetà edeàdo, wınà t'à whaà ı̨tsè.

30Israel, edeza Joseph ts'ǫ̀ hadı, “Įłaà ı̨da, sedaà t'à neehɂı̨ t'à, hòt'a ełaehwhı ha dìì-le,” yèhdı.

31Eyı tł'axǫǫ̀ Joseph edı̨ı̨de eyıts'ǫ wetà wèot'ı̨ hazǫǫ̀ gots'ǫ̀ hadı, “K'àowocho Faraoh wets'ǫ̀ dıı haehsı̨ ha, ‘Sı̨ı̨de eyıts'ǫ setà wèot'ı̨ hazǫǫ̀ Kanan nèk'e gots'ǫ sets'ǫ̀ nègı̨ı̨de. 32Sı̨ı̨de tıts'aàdìı k'ègedìı dǫǫ̀ agı̨ı̨t'e t'à edets'ǫ sahzǫ̀ą, ejıe, eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ gıts'ǫ sìı edexè agį̀į̀là,’ wèehsı̨ ha. 33K'àowocho Faraoh naxıkayaı̨htı xè dıı hadıì danaxeehke, ‘Ayìı la ghàlaahda?’ naxèhdı nı̨dè, 34wets'ǫ̀ dıı haahdı nǫǫ̀, ‘K'àowo, chekoa ts'ı̨ı̨lı̨ gots'ǫ ejıe eyıts'ǫ sahzǫ̀ą k'èts'edì, gocho hagıat'į̀ lanì,’ wèahdı nǫǫ̀. Hanì-ı̨dè Goshen nèk'e nàahdè anaxele ha. Tıts'aàdìı-k'èdìı-dǫǫ̀ gots'ǫ̀ nıwà-le nàgedèe Egypt got'ı̨į̀ gıgha nezı̨-le hǫt'e,” Joseph gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index