Search form

Dànì Kèhoį̀wo 46:20

20Egypt nèk'e Joseph wets'èkeè Asenat yegha dǫzhìı nàke nìı̨la: Manaseh eyıts'ǫ Efrayım. Asenat wetà Potıfera wìyeh sìı yahtıı-kǫ̀ gocho On gha yahtıı elı̨ ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index