Search form

Dànì Kèhoį̀wo 46:27

27Joseph weza nàke Egypt nèk'e gıgǫ̀hłı̨ı̨ sìı gıxè ıtà nı̨dè hazǫǫ̀ t'à Jacob wèot'ı̨ łǫ̀hdı̨ènǫ Egypt nèk'e ts'ǫ̀ tàgeède.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index