Search form

Dànì Kèhoį̀wo 46:30

30Israel, edeza Joseph ts'ǫ̀ hadı, “Įłaà ı̨da, sedaà t'à neehɂı̨ t'à, hòt'a ełaehwhı ha dìì-le,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index