Search form

Dànì Kèhoį̀wo 46:34

34wets'ǫ̀ dıı haahdı nǫǫ̀, ‘K'àowo, chekoa ts'ı̨ı̨lı̨ gots'ǫ ejıe eyıts'ǫ sahzǫ̀ą k'èts'edì, gocho hagıat'į̀ lanì,’ wèahdı nǫǫ̀. Hanì-ı̨dè Goshen nèk'e nàahdè anaxele ha. Tıts'aàdìı-k'èdìı-dǫǫ̀ gots'ǫ̀ nıwà-le nàgedèe Egypt got'ı̨į̀ gıgha nezı̨-le hǫt'e,” Joseph gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index