Search form

Dànì Kèhoį̀wo 47

1Joseph, k'àowocho Faraoh ts'ǫ̀ hadı, “Setà eyıts'ǫ sı̨ı̨de, Kanan nèk'e gots'ǫ nègı̨ı̨de. Edets'ǫ tıts'aàdìı hazǫǫ̀ xè eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ gıts'ǫ sìı k'egele xè Goshen nèk'e ts'ǫ̀ nègı̨ı̨de,” yèhdı. 2Edı̨ı̨de sı̨làı gòį̀hchì gà k'àowocho Faraoh goɂį̀ ha yets'ǫ̀ goòwa.

3K'àowocho Faraoh dagoehke, “Ayìı la ghàlaahda?” gòhdı.

“Gocho xèht'eè tıts'aàdìı k'èts'edìı dǫǫ̀ ats'ı̨ı̨t'e,” gıìhdı. 4Eyıts'ǫ hagıìhdı, “Whaà-lea ts'ǫ̀ jǫ nàts'edè ha ats'et'ı̨. Kanan nèk'e sıì bò whìle agòjà. Gots'ǫ tıts'aàdìı gıgha tł'oh whìle t'à jǫ nèts'ı̨ı̨de. Goshen nèk'e ekǫ nàts'edè agoı̨le ha nets'eekè,” gedı.

5K'àowocho Faraoh, Joseph ts'ǫ̀ hadı, “Netà eyıts'ǫ nı̨ı̨de nets'ǫ̀ nègı̨ı̨de nǫǫ̀, 6eyıt'à Egypt nèk'e agı̨ı̨t'e ha dìì-le. Nèot'ı̨ dèè denahk'e nezı̨ı̨ sìı ts'ǫ̀ agııde. Goshen nèk'e nàgedè agı̨ı̨le. Eyıts'ǫ nèot'ı̨ gıta gots'ǫ dǫ nezı̨į̀ eghàlageedaa sìı sets'ǫ tıts'aàdìı k'ègedì agı̨ı̨le,” yèhdı.

7Eyı tł'axǫǫ̀ Joseph, edetà Jacob k'àowocho Faraoh ts'ǫ̀ goyayeèhchì. Jacob k'àowocho Faraoh k'eèyaı̨htı. 8K'àowocho Faraoh dayeehke, “Dàtłǫ neghoò?” yèhdı.

9Jacob yets'ǫ̀ hadı, “Įłèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-taènǫ xo dıı nèk'e nàıhdè hǫt'e. Secho gıxèht'eè whaà dıı nèk'e nàıhdè-le xè hoìla łǫ sexè k'ehokw'o,” yèhdı. 10Jacob k'àowocho Faraoh k'eèyaı̨htı tł'axǫǫ̀ yets'ǫǫ̀ naèhtła.

11Eyıt'à Joseph, k'àowocho Faraoh weyatıì k'ę̀ę̀, edetà eyıts'ǫ edı̨ı̨de Egypt nèk'e, dèè denahk'e nezı̨ı̨ Rames gòyeh sìı k'e nàgedè agǫ̀ǫ̀là. 12Joseph, edetà, edı̨ı̨de eyıts'ǫ dǫ gıgha eghàlaedaa hazǫǫ̀ weghǫ shèts'ezhee goghàyı̨ı̨dì. Gıza dàtłǫǫ sìı k'ę̀ę̀ goghàı̨dì.

Bò whìle ekò Joseph Egypt nèk'e k'àowo elı̨

13Eyı nèk'e hazǫǫ̀ sıì bò whìle agòjà t'à weghǫ shègezhee gǫ̀hłı̨-le. Bò whìle t'à Egypt got'ı̨į̀ eyıts'ǫ Kanan got'ı̨į̀ nàgetso-le agejà. 14Egypt nèk'e eyıts'ǫ Kanan nèk'e dǫ hazǫǫ̀ sǫǫ̀mba k'èxa tł'olà nàgeehdìı sìı Joseph hazǫǫ̀ nàyı̨ı̨htsı̨ gà k'àowocho Faraoh wekǫ̀ gocho nèyı̨ı̨wa. 15Egypt nèk'e eyıts'ǫ Kanan nèk'e dǫ edesǫǫ̀mbaà k'ehogı̨ı̨hwho tł'axǫǫ̀ Egypt got'ı̨į̀ Joseph ts'ǫ̀ geède, hagıìhdı, “Gots'àneedì-le nı̨dè nenadąą̀ bò dę ełaàts'ede ha. Gosǫǫ̀mbaà hazǫǫ̀ k'ehots'ı̨ı̨hwho hǫt'e,” gıìhdı.

16Joseph gots'ǫ̀ hadı, “Naxısǫǫ̀mbaà hazǫǫ̀ wek'ehǫǫwo t'à naxıts'ǫ tıts'aàdìı jǫ nìahwha, eyı k'èxa tł'olà naxıghàehdı ha,” gòhdı. 17Eyıt'à edets'ǫ tıts'aàdìı Joseph ts'ǫ̀ geèwa; gıts'ǫ tłı̨cho, tłı̨tsoa, sahzǫ̀ą, ejıetsoa eyıts'ǫ ejıe k'èxa tł'olà goghàı̨dì. Eyıt'à eyı xo k'e gıts'ǫ tıts'aàdìı hazǫǫ̀ k'èxa gowànı̨ı̨dì.

18Eyı xo k'ehǫǫwo tł'axǫǫ̀ k'achı̨ Joseph ts'ǫ̀ geède, hagedı, “Gosǫǫ̀mbaà hazǫǫ̀ k'ehǫǫwo eyıts'ǫ gots'ǫ tıts'aàdìı hazǫǫ̀ neghàts'ı̨ı̨là t'à t'asìı wı̨ı̨zìı gots'ǫ-le ajàa sìı wek'èı̨zǫ hǫt'e. Tł'olà k'èxa gozhį̀į̀ eyıts'ǫ gots'ǫ dèè neghàts'ele ha, eyı zǫ gots'ǫ hǫt'e. 19Negà bò dę ełaàts'ede welè-le. Tł'olà k'èxa goxı̨ eyıts'ǫ gots'ǫ dèè xè k'àowocho Faraoh ghàgoı̨le, hanì-ı̨dè k'àowocho wets'ǫ ts'ı̨ı̨lı̨ ha eyıts'ǫ gots'ǫ dèè weghaelı̨ ha. Wet'à t'asìı dehshee goghàı̨le hanì-ı̨dè ełaàts'ede ha-le eyıts'ǫ gots'ǫ ekìı wheɂǫ ha-le,” gedı.

20Eyıt'à Joseph Egypt nèk'e k'àowocho Faraoh gha dèè hazǫǫ̀ nàgoèhdì. Egypt got'ı̨į̀ sıì gıgha bò whìle t'à hazǫǫ̀ gıts'ǫ dèè gıghǫ nàèdì. Eyıt'à eyı dèè hazǫǫ̀ k'àowocho Faraoh wets'ǫ whelı̨. 21Eyıts'ǫ Joseph, Egypt nèk'e hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ dǫ k'àowocho Faraoh gha eghàlageedaa-dǫǫ̀ gı̨ı̨lı̨į̀ agǫ̀ǫ̀là. 22Hanìkò Egypt nèk'e yahtıı gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gıts'ǫ dèè gıghǫ nàèdì-le. K'àowocho Faraoh goghàɂeedı t'à tł'olà gıts'ǫ. Eyıt'à dèè gıghǫ nàèdì-le.

23Eyı tł'axǫǫ̀ Joseph dǫ ts'ǫ̀ hadı, “Naxı̨ eyıts'ǫ naxıts'ǫ dèè k'àowocho Faraoh ts'ǫ̀ naxıghǫ nàèhdì hǫt'e. Eyı k'èxa dèè k'e wet'à t'asìı dahshe ha wet'à-t'asìı-dehshee wejìì naxıghàehłe ha. 24T'asìı dehshee dıìdì ajà nı̨dè wets'ǫ sı̨làı-ı̨łè k'àowocho Faraoh ghàahłe ha hǫt'e. Wets'ǫ sı̨làı-dı̨ sìı naxıghaelı̨ ha, wet'à dèè k'e k'achı̨ t'asìı dahshe ha eyıts'ǫ wet'à naxıza eyıts'ǫ naxèot'ı̨ wàɂahdı ha,” gòhdı.

25Hagedı, “Edaxàgonela hǫt'e. Gots'ǫ̀ nedzeè nezı̨ welè. T'aats'ǫǫ̀ k'àowocho Faraoh wegha eghàlaedaa-dǫǫ̀ ts'ı̨ı̨lı̨ ha,” gıìhdı.

26Eyıt'à Joseph, dèè k'e t'asìı dehshee sìı wets'ǫ sı̨làı-ı̨łè k'àowocho Faraoh weghaelı̨į̀ ayį̀į̀là. Egypt nèk'e hanì nàowo whehtsı̨ı̨ sìı dıı dzęę̀ ts'ǫ̀ wheɂǫ hǫt'e. Yahtıı gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gıts'ǫ dèè zǫ k'àowocho Faraoh weghaelı̨į̀ adlà-le.

27Ekò Israel got'ı̨į̀ gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı Egypt nèk'e Goshen gòyeh nàgedè. Ekǫ kǫ̀, dèè xè nàgeèhdì eyıts'ǫ gıza łǫ agòjà.

28Jacob, hoònǫ-daats'ǫ̀-łǫ̀hdı̨ xo Egypt nèk'e nàı̨dè, hazǫǫ̀ t'à ı̨łèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-dı̨ènǫ-daats'ǫ̀-łǫ̀hdı̨ (147) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà. 29Israel, ełaàwı ha nìkw'o ekò edeza Joseph hayaı̨htıì hayèhdı, “Sets'ǫ̀ nınì nezı̨ nı̨dè nı̨là sedzak'o nìı̨chı xè sets'ǫ̀ ehkw'ı eghàlaı̨da gha yatı nàtsoo seghàı̨ɂà. Jǫ Egypt nèk'e sekw'ǫǫ̀ nìı̨tį̀-le. 30Ełaıhwho nı̨dè Egypt nèk'e gots'ǫ xàseahtè, secho edı̨į̀ gıkw'ǫǫ̀ whelaa sìı gıgà sekw'ǫǫ̀ nìı̨tį̀ nǫǫ̀,” hadı.

“Dàsį̀ı̨dıı sìı hahłe ha,” Joseph edetà èhdı.

31“Hotıì segha hanele ha neyatıì nàtsoo seghàı̨ɂà,” wetà yèhdı. Eyıt'à Joseph, yatı nàtsoo yeghàı̨ɂǫ. Eyı tł'axǫǫ̀ Israel, edetè k'e whehdì xè Nǫ̀htsı̨ ghàsǫedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index