Search form

Dànì Kèhoį̀wo 47:22

22Hanìkò Egypt nèk'e yahtıı gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gıts'ǫ dèè gıghǫ nàèdì-le. K'àowocho Faraoh goghàɂeedı t'à tł'olà gıts'ǫ. Eyıt'à dèè gıghǫ nàèdì-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index