Search form

Dànì Kèhoį̀wo 47:23

23Eyı tł'axǫǫ̀ Joseph dǫ ts'ǫ̀ hadı, “Naxı̨ eyıts'ǫ naxıts'ǫ dèè k'àowocho Faraoh ts'ǫ̀ naxıghǫ nàèhdì hǫt'e. Eyı k'èxa dèè k'e wet'à t'asìı dahshe ha wet'à-t'asìı-dehshee wejìì naxıghàehłe ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index