Search form

Dànì Kèhoį̀wo 47:24

24T'asìı dehshee dıìdì ajà nı̨dè wets'ǫ sı̨làı-ı̨łè k'àowocho Faraoh ghàahłe ha hǫt'e. Wets'ǫ sı̨làı-dı̨ sìı naxıghaelı̨ ha, wet'à dèè k'e k'achı̨ t'asìı dahshe ha eyıts'ǫ wet'à naxıza eyıts'ǫ naxèot'ı̨ wàɂahdı ha,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index