Search form

Dànì Kèhoį̀wo 47:3

3K'àowocho Faraoh dagoehke, “Ayìı la ghàlaahda?” gòhdı.

“Gocho xèht'eè tıts'aàdìı k'èts'edìı dǫǫ̀ ats'ı̨ı̨t'e,” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index