Search form

Dànì Kèhoį̀wo 48:10

10Israel ǫhdah whelı̨ t'à wedaà goìle adaade. Eyıt'à Joseph edeza edetà ts'ǫ̀ goòwa, wetà edegoàdo xè goı̨ts'į̀.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index