Search form

Dànì Kèhoį̀wo 48:11

11Israel, edeza Joseph ts'ǫ̀ hadı, “K'achı̨ naneht'į̀ ha honàehłı-le ı̨lè, hanìkò dıì sìı Nǫ̀htsı̨ neza geehɂı̨į̀ asį̀į̀là,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index