Search form

Dànì Kèhoį̀wo 48:13

13Eyı tł'axǫǫ̀ Joseph edeza Efrayım, edetà gà ı̨hts'ǫts'ǫ whedaà ayį̀į̀là eyıts'ǫ Manaseh, edetà gà nàgots'ehnèe whedaà ayį̀į̀là, hanì Israel gà nègòı̨wa.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index